ALGEMENE VOORWAARDEN

1.  Opdracht
1.1 Alle door mr Lolcama aanvaarde werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht.
1.2 Mr Lolcama aanvaardt opdrachten alleen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
2.  Verplichtingen mr Lolcama
2.1 Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis, niet tot een resultaatsverbintenis.
2.2 Mr Lolcama verplicht zich tegenover de opdrachtgever tot het navolgende:
- het uitvoeren van de opdracht naar beste weten en kunnen;
- het informeren van de opdrachtgever over de stand van de werkzaamheden;
- het informeren van de opdrachtgever over de kosten van de werkzaamheden;
- het geven van een duidelijke specificatie van de verrichte werkzaamheden.
2.3 Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van aan hem verstrekte opdrachten, zal mr Lolcama de nodige zorgvuldigheid betrachten en, zo nodig, met opdrachtgever overleggen. De verplichting tot overleg geldt niet voor inschakeling van koeriers, deurwaarders etc. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is mr Lolcama nimmer aansprakelijk. Vermelde inschakeling geschiedt voor rekening van de opdrachtgever
2.4 De advisering door mr Lolcama ziet nimmer op de fiscale of strafrechtelijke aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de opdrachtgever een andersluidende schriftelijke mededeling van mr Lolcama ontvangt.
3. Tussentijdse opzegging
3.1 De opdrachtgever kan de opdracht steeds opzeggen.
3.2 Mr Lolcama kan de overeenkomst niet opzeggen, tenzij wegens gewichtige redenen en/of indien mr Lolcama op redelijke gronden niet bereid is de opdracht volgens de wensen van de opdrachtgever uit te voeren.
3.3 In beide gevallen zal mr Lolcama aan opdrachtgever op basis van de bestede uren een einddeclaratie toezenden.
3.  Honorarium en kosten
3.1 De totale kosten van het uitvoeren van de opdracht zijn gebaseerd op het door mr Lolcama aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium en de door mr Lolcama voor de opdrachtgever gemaakte kosten.
3.2 Het honorarium wordt bepaald aan de hand van een drietal elementen, te weten: (1) het gebruikelijke dan wel overeengekomen basisuurtarief, (2) het aantal bestede uren en (3) bijzondere factoren. De berekening is in principe: honorarium = basisuurtarief x aantal bestede uren x bijzondere factoren. Het honorarium wordt verhoogd met 6% zuivere kantoorkosten en het meerdere aan reis- en verblijfkosten.
3.3 De bijzondere factoren die worden toegepast op basisuurtarief hebben betrekking op het belang en de aard van het dossier. Met het belang wordt bedoeld de hoogte van het bedrag dat met het dossier gemoeid is. De toepassing van de factoren geschiedt als volgt:
- bij een niet te bepalen belang of een belang tot € 25.000 is de factor 1;
- bij een belang gelegen tussen € 25.000 en € 50.000 is de factor 1,25;
- bij een belang gelegen tussen € 50.000 en € 100.000 is de factor 1,5;
- bij een belang boven het bedrag van € 100.000 is de factor 2.
In zaken waarin een bijzondere mate van spoed is vereist, wordt een additionele factor 1,5 toegepast.
3.4 Mr Lolcama behoudt zich het recht voor om aan het begin van ieder jaar zijn tarieven aan te passen.
3.5 Mr Lolcama verricht geen werkzaamheden op basis van door de overheid gefinancierde rechtshulp.
3.6 De kosten die mr Lolcama in het kader van de opdracht aan anderen moet betalen (zoals griffierecht en deurwaarderskosten) worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
4.  Betaling
4.1 Betaling van declaraties van mr Lolcama dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum of zoveel eerder op de declaratie is vermeld.
4.2 Indien de opdrachtgever per pin- of creditcard wil betalen, dan zal het te betalen bedrag worden verhoogd met de met de daarmee gemoeide transactiekosten (iZettle) ter hoogte van 2,83% van het te betalen bedrag.
4.3. Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening worden gebracht.
4.4 Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van mr Lolcama, zal de opdrachtgever een (met de slotdeclaratie verrekenbaar) voorschot betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
4.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende rente ex art. 6:119a BW.
4.6 Bij buitengerechtelijke invordering is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door mr Lolcama gemaakte incassokosten verschuldigd. Die buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het BGK-integraal 2013 en belopen ten minste € 500,=, te vermeerderen met BTW.
4.7 Ingeval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen, kan mr Lolcama, nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld, al zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten of staken totdat de opdrachtgever al hetgeen aan mr Lolcama verschuldigd is, heeft betaald.
4.8 Indien de opdrachtgever meent dat hij niet tot betalen van een werkzaamheid gehouden is, dan dient hij zulks binnen veertien dagen na de desbetreffende factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan mr Lolcama te laten weten. Bij gebreke daarvan komt het recht op reclame te vervallen.
5.  Derdengelden
5.1 Gelden die mr Lolcama voor de opdrachtgever ontvangt, worden gestort op de bankrekening van de Stichting Derdengelden mr Lolcama te 's-Gravenhage. Tenzij een afwijkende afspraak is gemaakt, wordt over dergelijke gelden geen rente vergoed.
5.2 Ten aanzien van derdengelden brengt mr Lolcama voor overboekingen en administratieve handelingen anderszins de gemaakte administratie- en bankkosten in rekening met een minimum van € 5,= per handeling.
6.  Beroepsaansprakelijkheid
6.1 Mr Lolcama heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten, welke ten minste voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Afschrift van de polis(-voorwaarden) wordt op verzoek toegezonden.
6.2 Iedere aansprakelijkheid van mr Lolcama voor eventuele beroepsfouten is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.
6.3 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het eerste lid van dit artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Mr Lolcama in desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag exclusief verschotten en omzetbelasting en tot een bedrag van maximaal € 10.000,=.
6.4 Mr Lolcama is nimmer aansprakelijk voor nalatigheden of fouten van in overleg met de opdrachtgever ingeschakelde personen.
7. Archivering
Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de opdrachtgever verstrekt. Overigens wordt het betrokken dossier gedurende de wettelijke termijn na het einde van de zaak bewaard en staat gedurende die tijd tegen vergoeding van met het uit het archief lichten verbonden kosten, welke forfaitair worden gesteld op € 75,=, steeds ter beschikking van de opdrachtgever.
8. Kantoorklachtenregeling
Mr Lolcama beschikt over een kantoorklachtenregeling die van toepassing is op iedere overeenkomst van opdracht tussen mr Lolcama en zijn opdrachtgever .Deze kantoorklachtenregeling ligt ter inzake op het kantoor  van mr Lolcama en wordt op eerste verzoek aan een opdrachtgever toegezonden.
9.  Forumkeuze
De rechtsverhouding tussen mr Lolcama en zijn opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die behoren tot de competentie van een rechtbank, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank Den Haag.

© mr e. mr Lolcama – 1 januari 2019