PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring legt mr Lolcama uit welke (persoons-)gegevens hij verzamelt en gebruikt, met welk doel hij dat doet en wat mr Lolcama doet om uw privacy te beschermen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van de cliënten, potentiële cliënten en andere personen die contact met mr Lolcama hebben.

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop mr Lolcama omgaat met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met mr Lolcama opnemen via telefoon of per e-mail.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Indien u een opdracht aan mr Lolcama verstrekt, verwerkt mr Lolcama persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak aan de advocaat verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier, zoals uw foto, uw geboortedatum en -plaats en uw burgerservicenummer. Afhankelijk van het onderwerp van de zaak kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens van u, uw partner en kinderen.

Uw contactgegevens zijn voor mr Lolcama van belang om met u contact op te kunnen nemen, uw foto is van belang ter identificatie en uw geboortedatum, -plaats en burgerservicenummer kunnen worden vermeld in de processtukken.

Het kan zijn dat u financiële gegevens dient aan te leveren zoals loonstroken, jaarloonopgaven, jaarrekeningen, aangiftes inkomstenbelasting, huurovereenkomsten, hypotheekakten, bankafschriften, leenovereenkomsten etc. omdat deze van belang kunnen zijn voor de beoordeling en behandeling van uw zaak of om op grond van de wet of procesreglementen in het geding te worden gebracht.

Indien u een opdracht aan mr Lolcama verstrekt, worden ook gegevens verwerkt die nodig zijn voor het sturen van declaraties en verwerken van betalingen voor de diensten die mr Lolcama verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Indien u contact met mr Lolcama opneemt per e-mail, telefoon of post worden de gegevens die u verstrekt door mr Lolcama verwerkt. Het gaat dan om de contactgegevens die u verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).
 
Voor welke doeleinden en op welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?

Mr Lolcama gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van het verstreken van advies of het voeren van een gerechtelijke procedure.

Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens een procedure (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vraagt mr Lolcama om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.

U geeft deze toestemming door de opdrachtbevestiging te bevestigen. Als u de opdrachtbevestiging niet bevestigt, kunt u geen gebruik maken van de diensten van mr Lolcama, omdat mr Lolcama de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. Mr Lolcama mag dan geen gegevens meer van u verwerken. Mr Lolcama kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten, en zal uw dossier dan onmiddellijk moeten sluiten.

De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, worden gebruikt om te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met mr Lolcama sluit uit te voeren.

De contactgegevens die u verstrekt, worden gebruikt om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Deze persoonsgegevens worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.
 
Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Mr Lolcama bewaart uw dossier, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende vijf jaar nadat het dossier gesloten is. In uitzonderingsgevallen wordt een dossier langer dan vijf jaar bewaard, indien mr Lolcama van mening is dat er een ander gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren.

Mr Lolcama bewaart zijn elektronische administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Mr Lolcama bewaart overige contactgegevens gedurende vijf jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij mr Lolcama indient om deze te verwijderen.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?


Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die de mr Lolcama verstuurt  aan of ontvangt van de wederpartij of een gerechtelijke instantie en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door zijn ICT provider.

Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan mr Lolcama heeft verstrekt, doorgegeven aan de partij die ten behoeve van mr Lolcama de financiële administratie verricht.

Met deze partijen heeft de advocaat een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag verwachten.

Wij verstrekken uw gegevens in een procedure aan de wederpartij en aan de rechter, maar verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken.
 
Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Mr Lolcama heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten mr Lolcama zijn ICT-providers eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.
 
Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

a. het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan; 
b. het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
c. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen - het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
d. in bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’);
e. het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.
 
Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met mr Lolcama ons op te nemen per mail of telefoon.
 
Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen.

's-Gravenhage, 24 april 2018