Verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn advocaten bij het verrichten van bepaalde werkzaamheden (de zgn. "aangewezen diensten") verplicht de cliënt te identificeren, die identiteit te verifiëren en in het kader van die diensten verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden.

De lokale deken (= het hoofd van de Orde van Advocaten in een bepaald arrondissement) is de toezichthouder op de naleving van de Wwft door advocaten.

Aangewezen diensten

De Wwft is van toepassing op advocaten, voor zover er zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig advies wordt gegeven of bijstand wordt verleend bij:

• het aan- of verkopen van registergoederen;
• het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
• het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
• het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
• werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van belastingadviseurs;
of:
• het vestigen van een recht op hypotheek op een registergoed.

De Wwft is ook van toepassing op advocaten voor zover zij zelfstandig onafhankelijk beroeps-of bedrijfsmatig optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie.

De Wwft is daarentegen niet van toepassing op advocaten voor zover zij voor cliënten werkzaamheden verrichten betreffende de bepaling van diens rechtspositie, diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding. Deze zogenaamde procesvrijstelling geldt ook indien de dienstverlening één van de hiervoor genoemde diensten betreft..

Cliëntenonderzoek: identificeren en verifiëren

Met het cliëntenonderzoek komt de advocaat te weten met wie hij zaken doet.

In principe wordt een normaal cliëntenonderzoek uitgevoerd.

Bij het normale cliëntenonderzoek moet een advocaat:

• de identiteit van de cliënt vaststellen, controleren en vastleggen;
• de identiteit  van de uiteindelijk belanghebbende (de zgn. UBO) vaststellen, controleren en vastleggen;
• het doel en de aard van de opdracht of transactie vaststellen en vastleggen;
• een voortdurende controle kunnen uitoefenen op de zakelijke relatie;
• vaststellen of de natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigt, daartoe bevoegd is;
• controleren of de cliënt voor zichzelf of van een ander optreedt

Een advocaat  kan zich soms beperken tot een vereenvoudigd cliëntenonderzoek als een zakelijke relatie of transactie naar haar aard een laag risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich brengt. Om te bepalen of sprake is van een laag risico, moet rekening worden gehouden  met de risicofactoren die genoemd staan in bijlage II bij de vierde anti-witwasrichtlijn.

Soms echter moet een verscherpt cliëntenonderzoek worden uitgevoerd.`Een verscherpt cliëntenonderzoek moet worden gedaan:

• als vooraf een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering wordt vermoed;
• als de staat waar de cliënt woont of gevestigd is, of zijn zetel heeft, door de Europese Commissie is aangewezen als staat met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme;
• als de cliënt een politiek prominent persoon (een zgn. PEP) is, of een familielid of een naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon is.

Melding ongebruikelijke transacties bij FIU

Op sommige werkzaamheden van Advocatenkantoor Lolcama is de Wwft van toepassing.

In verband daarmee kan Advocatenkantoor Lolcama verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de FIU (de Financial Intelligence Unit Nederland). Op grond van de Wwft mag Advocatenkantoor Lolcama een opdrachtgever niet op de hoogte brengen van een dergelijke melding!